Informace o šk. radě

Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice

Školské rady při základních školách

RMČ Brno – Černovice rozhodla na svém 60. zasedání dne 30.6.2005, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o zřízení školských rad při základních školách:

 • Základní škola, Brno, Kneslova 28
 • Základní škola, Brno, Řehořova 3

Nově zřízené školské rady budou v souladu s výše uvedeným usnesením šestičlenné:

 • třetinu členů jmenuje zřizovatel,
 • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,
 • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

RMČ Brno – Černovice vydala rovněž Volební řád školské rady, který vymezuje závazné postupy pro přípravu voleb a vlastní volbu členů tohoto orgánu školy. Ředitelé základních škol (nejsou členy školské rady) zajistí uskutečnění voleb nejpozději do 20. 11. 2005.

Výsledky voleb do školské rady

Funkční období členů školské rady je tříleté.

První zasedání školských rad proběhne nejpozději do 20. prosince 2005 a to v souladu s volebním řádem. Školská rada na svém úvodním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu.

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Soubory: