Zobrazit menu

Připravujeme

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion

vycházky:

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • letní a zimní školy v přírodě
 • jarmark
 • Sluníčko Komárov – tvoření

Kluby

 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a deskových her

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk

 • příprava olympiády ČJ a recitační soutěže – spolupráce s CVČ Lužánky
 • žáci navštíví knihovnu J. Mahena na ulici Charbulova
 • ZŠ pokračuje ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment, Egmont, Albatros, Popron, Mladá fronta – výchova mladého čtenáře
 • práce kroužků:
  • Čtenářské kluby
 • návštěva divadelních představení
 • návštěva filmových představení
 • návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s dějepisem
 • práce na PC – používání výukových programů
 • vytváření projektů v hodinách jazyků
 • akce dle aktuální nabídky

b) cizí jazyky

 • od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk, německý
 • výlet do Anglie, Francie, německy mluvící země (Rakousko, Německo)
 • školní kolo olympiády AJ pro žáky 8. a 9. ročníků
 • práce na PC – používání výukových programů
 • vytváření projektů v hodinách
 • návštěva anglického divadla
 • beseda s cizincem z Nepálu
 • přednáška s diapozitivy o Austrálii
 • výtvarná soutěž „Soutěž mladých umělců“
  • FAI (téma létání) – spolupráce s Vv

Francouzština
- spolupráce s Alliance francaise Brno, využití jejich nabídky pořadů (filmová představení, výstavy, soutěže,..)

 • vytváření projektů v hodinách
 • jazyk v praxi – zapojení žáků 9. ročníku do aktivit běžného života v cizím jazyce

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • Kluby zábavné logiky a deskových her
 • návštěva vzdělávacích center (Brno, Třebíč, ..)

informatika

projekty

 • 5.ročník – Časopis
 • 6.ročník – Kalendář, Pohádka
 • 7.ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina), Plakát
 • 8.ročník – Školní výlet, Hardware
 • 9.ročník – Vlastní projekt, závěrečná práce

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, Hodina kódu, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

Dějepis a občanská výchova

 • návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s českým jazykem – 8. ročník
 • exkurze na místa napoleonských válek (Slavkov u Brna) – 8. ročník
 • návštěva Muzea holocaustu Osvětim – 9. ročník
 • návštěva divadelního představení k 100. výročí vzniku republiky – 7. – 9. ročník
 • celoroční soutěže k 100. výročí vzniku republiky – 6. – 9. ročník
 • tematický den dle nabídky a zájmu žáků
 • Anthropos – exkurze, 6. ročník
 • příprava a vytváření projektů k výroční založení Československa – Stoletá republika (6. – 9. ročník)
 • projekt Generace mileniánů – 9. ročník
 • projekt Svatba – 6. ročník
 • využívání portálu „obcankari.cz“ a výuky v interaktivní a počítačové učebně
 • zařazeno aktuálních politických a společenských témat –komunální a senátní volby (8. – 9. ročník)

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Noc vědců
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

• referáty 6. až 9. ročník • seminární práce v oblasti cestovního ruchu • zeměpisné a vlastivědné výukové pořady • geografická vycházka místní krajinou – Hády, Černovice, Červený kopec atd. • audiovizuální přednáška Myanmar v rámci projektu planeta 3000 • zeměpisně – historická exkurze – město v ČR • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

 • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební,výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura

hudební výchova

 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva divadelního představení ve spolupráci s českým jazykem a dějepisem
 • využití interaktivní učebny – hudební ukázky, projekce muzikálů a filmů z hudební tématikou
 • vytváření projektů a prezentací v hodinách
 • hudebně dramatické pásmo k 100. výročí vzniku republiky ve spolupráci se školním parlamentem

výtvarná výchova

 • prezentace žákovských prací v prostorách školy
 • tvorba plakátů k významným událostem roku a školním akcím
 • účast v soutěžích
 • spolupráce na projektových dnech

PK člověk, zdraví a svět práce

 • sportovní kroužky: fotbal
 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • tradiční atletickou olympiádu v Černovicích
 • výlety do přírody
 • účast v soutěžích – výtvarných nebo sportovních
 • účast na projektech školy
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Pecinek – sugestivní zpověď bývalého narkomana, jeho zážitky a zkušenosti a jak našel cestu zpět k životu – beseda, nadace Světýlko
 • Přednáška a beseda na téma prevence a problematika šikany a kyberšikany (JUDr. Badin)
 • prevence zneužívání alkoholu (Sananim)
 • prevence AIDS/HIV – Emeducation
 • přednáška o drogové kriminalitě a společnosti v roce 2019 (JUDr. Badin)
 • prevence kouření a jiných závislosti (FN Brno)
 • prevence dětských úrazů (FN Brno)
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • tematické dny pro předškoláky (Kneslovka je naše srdcovka)
 • preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • návštěva informačního a poradenského centra na Úřadu práce města Brna – 9. ročník
 • návštěva Oborových dnů na SŠ dle nabídky – 8. a 9. ročník
 • příprava pokrmů
 • výzdoba školních prostor a údržba květinové výzdoby před vstupem do školy – 9. ročník

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 2018/ 2019

PŘIPRAVUJEME:

Září – MĚSÍC VYHLÍDEK

 • celoroční využití dnů narození významných českých osobností v zájmové činnosti ŠD
 • přivítání nových žáků do ŠD
 • seznámení rodičů a účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními po­kyny
 • výstava výrobků z přírodnin
 • zahájení zájmových kroužků ŠD
 • zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a „Sportovci do škol“
 • skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo recyklovaných materiálů podle fantazie dětí
 • pohybové aktivity na stmelení kolektivu
  • seznámení s celoročním projektem

Říjen – MĚSÍC STOLETÉHO VÝROČÍ

 • národní symbol LÍPA – tvoření z netradičních materiálů
 • hrátky s ČESKÝM LVEM
 • pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
 • fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
 • výtvarná soutěž na téma STÁTNÍ ZNAK
 • návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště
 • poznáváme osobnost měsíce – celodružinová soutěž

Listopad – MĚSÍC SVĚTLA A VZPOMÍNEK

 • opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
 • 7. ročník „Černovického strašidlení“ – lampionový průvod
 • pohybové odpoledne – hry se zavázanýma očima
 • výstavka strašidýlek z dýní, výroba svícnů a lampionů
 • beseda se známým sportovcem
 • výtvarná soutěž – Kytice, čtení tajemných příběhů a pohádek – výstava
 • připomenutí Památky zesnulých

Prosinec – MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ

 • 14. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
 • výroba dárků, přání a vánoční výzdoby
 • týdenní hra na dobré anděly (tvorba obálek na dobré vzkazy)
 • mikulášský bál
 • Čertovské zpívání
 • výtvarná soutěž na téma „Anděl v mnoha podobách“
 • vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce
 • vánoční turnaj v malé kopané – 3. ročník

Leden – MĚSÍC VESELÝCH HER

 • turnaj ve vybíjené
 • přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
 • vědomostní kvíz k celoročnímu projektu
 • soutěž v deskových hrách
 • výtvarná soutěž Tři králové
 • kouzelnické představení

Únor – MĚSÍC TVOŘENÍ

 • švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
 • masopustní karneval, soutěž masek
 • hrajeme divadlo – pohádka
 • hry na sněhu, stavíme ze sněhu
 • sáňkování

Březen – MĚSÍC ČETBY

 • čtenářské odpoledne (četba z oblíbené knihy)
 • tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu, čtení příběhů
 • zahájení jarní fotbalové soutěže
 • březen – měsíc knihy – oblíbený autor
 • školní kolo Superstar ŠD
 • soutěž ŠD v recitaci

Duben – MĚSÍC OSLAVY ŽIVOTA

 • obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
 • velikonoční tvoření, tradice
 • 20. ročník Tanečního festivalu ŠD Brno
 • návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Prevence patologických jevů“
 • fotbalové zápasy
 • pálení čarodějnic

Květen – MĚSÍC SLUNCE

 • návštěva dopravního hřiště
 • závody na koloběžkách
 • školy v přírodě
 • malování na chodník – téma: Slunce má svátek
 • vyrábíme pro maminky
 • Sluneční den – zahradní slavnost

Červen – MĚSÍC DĚTÍ

 • atletická soutěž ŠD
 • školy v přírodě
 • závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
 • první pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení
 • mapa ČR – Kam pojedeme – výtvarná soutěž
 • vyhodnocení celoročního projektu