Zobrazit menu

Připravujeme

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka
 • Janáčkovo Divadlo

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion
 • Česká televize (exkurze)

vycházky:

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • letní a zimní školy v přírodě
 • jarmark
 • Sluníčko Komárov – tvoření

Kluby

 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub komunikace v cizím jazyce

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk
• příprava olympiády ČJ a recitační soutěže – spolupráce s CVČ Lužánky
• žáci navštíví knihovnu J. Mahena na ulici Charbulova
• ZŠ pokračuje ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment, Egmont, Albatrost, Popron, Mládá fronta – výchova mladého čtenáře
• práce kroužků (čtenářské kluby)
• návštěva divadelních představení
• návštěva filmových představení
• návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s dějepisem
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách jazyků
• akce dle aktuální nabídky

b) cizí jazyky
• od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk – němčina a francouzština
• poznávací zájezd do Anglie, Francie, německy mluvících zemí (Rakousko, Německo)
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách

Anglický jazyk
• školní kolo olympiády AJ pro žáky 8. a 9. ročníku
• návštěva anglického divadla

Francouzský jazyk
• spolupráce s Alliance française Brno, využití jejich nabídky pořadů
• jazyk v praxi – zapojení žáků 9. ročníku do aktivit běžného života v cizím jazyce
• návštěva francouzského filmového představení
• výtvarné zpracování jazykové soutěže „Frankofonie“

Německý jazyk
• vytváření projektů v hodinách: „Ich“, „Meine Freunde“, „Mein Haus“, „Einladung“

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • Kluby zábavné logiky a deskových her
 • návštěva vzdělávacích center

informatika

projekty

 • 5.ročník – Časopis
 • 6.ročník – Kalendář, Pohádka
 • 7.ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina), Plakát
 • 8.ročník – Školní výlet, Hardware
 • 9.ročník – Vlastní projekt, závěrečná práce

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, Hodina kódu, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

Dějepis a občanská výchova

 • návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s českým jazykem – 8. ročník
 • exkurze na místa napoleonských válek (Slavkov u Brna) – 8. ročník
 • poznávací zájezd Holandsko
 • návštěva divadelního představení Ve jménu republiky – 8. – 9. ročník
 • projektový den k 30. výročí Sametové revoluce – 2. stupeň
 • tematický den dle nabídky a zájmu žáků
 • Anthropos – exkurze, 6. ročník
 • MZM Brno – expozice k dějinám 20. století
 • Příběhy našich sousedů – Post bellum
 • Projektový den – 500 let Leonardo da Vinci
 • využívání portálu „obcankari.cz“ a výuky v interaktivní a počítačové učebně
 • festival Jeden svět – filmová představení
 • Centrum environmentální výchovy Lipka – projektový den

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Noc vědců
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

 • referáty 6. až 9. ročník
 • seminární práce v oblasti cestovního ruchu
 • audiovizuální přednáška Kolumbie v rámci projektu Planeta Země 3000
 • zeměpisné a vlastivědné výukové pořady
 • zeměpisná olympiáda pro základní školy (školní a městské kolo)
 • geografická vycházka místní krajinou 
 • zeměpisně – historická exkurze – město v ČR
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební, výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura
hudební výchova

 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva divadelního představení v Národním divadle Brno
 • využití interaktivní učebny – hudební ukázky, projekce muzikálů a filmů z hudební tématikou
 • vytváření projektů a prezentací v hodinách
 • projektový den s hudebním doprovodem k 30. výročí Sametové revoluce
 • hudební filmové představení – 2. stupeň
 • školní ples pro žáky 8. a 9. ročníku

  výtvarná výchova

 • prezentace žákovských prací v prostorách školy
 • tvorba plakátů k významným událostem roku a školním akcím
 • účast v soutěžích
 • spolupráce na projektových dnech (da Vinci, Sametová revoluce)

PK člověk, zdraví a svět práce

tělesná výchova

 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • sportovní fotbalový kroužek
 • zapojení do celorepublikového projektu Sazka Olympijský víceboj – odznak všestrannosti
 • tradiční atletickou olympiádu v Černovicích
 • účast ve sportovních sou­těžích
 • výlety do přírody
 • účast na projektech školy
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Pecinek – sugestivní zpověď bývalého narkomana, jeho zážitky a zkušenosti a jak našel cestu zpět k životu – beseda, nadace Světýlko
 • přednáška a beseda na téma prevence a problematika šikany a kyberšikany (JUDr. Badin)
 • přednáška s besedou o tom, jak se nestát obětí sociálních sítí (Bc. Krejčí)
 • přednáška s besedou na téma sexuální a reprodukční zdraví a plánované rodičovství (MUDr. Uzel)
 • přednáška s besedou na téma kriminalita mládeže – mladiství obětmi nebo pachateli trestných činů (J. Klíma)
 • prevence zneužívání alkoholu (Sananim)
 • prevence AIDS/HIV – Emeducation
 • prevence kouření a jiných závislosti (FN Brno)
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • tematické dny pro předškoláky (Kneslovka je naše srdcovka)
 • preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • návštěva informačního a poradenského centra na Úřadu práce města Brna – 9. ročník
 • návštěva Oborových dnů na SŠ dle nabídky – 8. a 9. ročník
 • miniveletrh středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků
 • účast a podpora projektů školy (příprava pokrmů, výrobky a výzdoba k daným tématům)
 • výzdoba školních prostor a údržba květinové výzdoby před vstupem do školy – 9. ročník

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 2018/ 2019

PŘIPRAVUJEME:

Září – MĚSÍC VYHLÍDEK

 • celoroční využití dnů narození významných českých osobností v zájmové činnosti ŠD
 • přivítání nových žáků do ŠD
 • seznámení rodičů a účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními po­kyny
 • výstava výrobků z přírodnin
 • zahájení zájmových kroužků ŠD
 • zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a „Sportovci do škol“
 • skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo recyklovaných materiálů podle fantazie dětí
 • pohybové aktivity na stmelení kolektivu
  • seznámení s celoročním projektem

Říjen – MĚSÍC STOLETÉHO VÝROČÍ

 • národní symbol LÍPA – tvoření z netradičních materiálů
 • hrátky s ČESKÝM LVEM
 • pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
 • fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
 • výtvarná soutěž na téma STÁTNÍ ZNAK
 • návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště
 • poznáváme osobnost měsíce – celodružinová soutěž

Listopad – MĚSÍC SVĚTLA A VZPOMÍNEK

 • opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
 • 7. ročník „Černovického strašidlení“ – lampionový průvod
 • pohybové odpoledne – hry se zavázanýma očima
 • výstavka strašidýlek z dýní, výroba svícnů a lampionů
 • beseda se známým sportovcem
 • výtvarná soutěž – Kytice, čtení tajemných příběhů a pohádek – výstava
 • připomenutí Památky zesnulých

Prosinec – MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ

 • 14. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
 • výroba dárků, přání a vánoční výzdoby
 • týdenní hra na dobré anděly (tvorba obálek na dobré vzkazy)
 • mikulášský bál
 • Čertovské zpívání
 • výtvarná soutěž na téma „Anděl v mnoha podobách“
 • vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce
 • vánoční turnaj v malé kopané – 3. ročník

Leden – MĚSÍC VESELÝCH HER

 • turnaj ve vybíjené
 • přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
 • vědomostní kvíz k celoročnímu projektu
 • soutěž v deskových hrách
 • výtvarná soutěž Tři králové
 • kouzelnické představení

Únor – MĚSÍC TVOŘENÍ

 • švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
 • masopustní karneval, soutěž masek
 • hrajeme divadlo – pohádka
 • hry na sněhu, stavíme ze sněhu
 • sáňkování

Březen – MĚSÍC ČETBY

 • čtenářské odpoledne (četba z oblíbené knihy)
 • tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu, čtení příběhů
 • zahájení jarní fotbalové soutěže
 • březen – měsíc knihy – oblíbený autor
 • školní kolo Superstar ŠD
 • soutěž ŠD v recitaci

Duben – MĚSÍC OSLAVY ŽIVOTA

 • obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
 • velikonoční tvoření, tradice
 • 20. ročník Tanečního festivalu ŠD Brno
 • návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Prevence patologických jevů“
 • fotbalové zápasy
 • pálení čarodějnic

Květen – MĚSÍC SLUNCE

 • návštěva dopravního hřiště
 • závody na koloběžkách
 • školy v přírodě
 • malování na chodník – téma: Slunce má svátek
 • vyrábíme pro maminky
 • Sluneční den – zahradní slavnost

Červen – MĚSÍC DĚTÍ

 • atletická soutěž ŠD
 • školy v přírodě
 • závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
 • první pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení
 • mapa ČR – Kam pojedeme – výtvarná soutěž
 • vyhodnocení celoročního projektu