Zobrazit menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je metodická podpora učitelů vzhledem
k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Legislativní oporu nachází ve vyhlášce č. 197/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Jeho členy jsou výchovný poradce, metodik prevence, školní asistent a učitel se specializací na speciální pedagogiku. Školní poradenský tým vychází při své práci ze znalostí prostředí školy a jejich žáků, a tak může lépe zaměřit odpovídající podporu. V rámci svých kompetencí poskytuje každý člen poradenské služby samostatně. Šetření, která vyžadující jejich součinnost, řeší koordinovaně.
Činnost školního poradenského týmu je podřízena řediteli školy.

Organizační struktura

  • školní metodik prevence Mgr. Simona Marenčáková

    marencakova.simona@zskneslova.cz

    konzultační hodiny: čtvrtek 10.00 – 10.45 hodin

  • „Preventivní program školy“ více
  • „Program proti šikanování“ více

Hlavní cíle ŠPP • zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami • metodická podpora pedagogických pracovníků • podpora primární prevence vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy • posílení prevence výskytu rizikového chování žáků • zajištění základních služeb kariérového poradenství • podpora při práci s třídními kolektivy • zajištění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům a jejich zákonným zástupcům • řešení problémů spojených se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence) • posílení péče o děti s neprospěchem • spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními • podpora žáků – cizinců

Soubory: