Zobrazit menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Legislativní oporu nachází ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Do jeho kompetence rovněž spadá metodické vedení pedagogických pracovníků školy.

Jeho členy jsou výchovný poradce, metodik prevence, školní asistent a speciální pedagog. Školní poradenský tým vychází při své práci ze znalostí prostředí školy a žáků, a tak může lépe zaměřit odpovídající podporu. V rámci svých kompetencí poskytuje každý člen poradenské služby samostatně. Šetření, která vyžadují jejich součinnost, řeší koordinovaně. Činnost školního poradenského týmu je podřízena řediteli školy.

Organizační struktura

 • školní metodik prevence Mgr. Simona Marenčáková

  marencakova.simona@zskneslova.cz

  konzultační hodiny: pátek 11.45 – 12.30 hodin

 • „Preventivní program školy“ více
 • „Program proti šikanování“ více
 • školní speciální pedagog Mgr. Kateřina Polanská

  polanska.katerina@zskneslova.cz

  konzultační hodiny: dle aktuálních potřeb a možností po předchozí domluvě

 • školní asistent Bc. Sabina Hanáková

  hanakova.sabina@zskneslova.cz

  +420 703 142 558

  konzultační hodiny: dle aktuálních potřeb a možností po předchozí domluvě

Hlavní cíle ŠPP
• zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
• podpora žáků s OMJ
• metodická podpora pedagogických pracovníků
• podpora primární prevence vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy
• posílení prevence výskytu rizikového chování žáků
• zajištění základních služeb kariérového poradenství
• podpora při práci s třídními kolektivy
• zajištění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům a jejich zákonným zástupcům
• řešení problémů spojených se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence)
• posílení péče o děti s neprospěchem
• spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními