Zobrazit menu

Škola1. Zaměření a charakteristika školy

ZŠ Kneslova je umístěna v klidné okrajové městské části Černovice. Příznivé spojení ke škole MHD. Škola se průběžně opravuje a modernizuje (přizpůsobuje se novým trendům).

Typickým znakem školy je rodinná atmosféra, což se velmi pozitivně projevuje v navozování příznivého psycho-sociálního klimatu.

Vytváříme multikulturní prostředí pro cizince.

Zaměřujeme se na individuální přístup k žákům se SPU a SPCH, spolupracujeme s PPP. Na doporučení spec. pedagoga PPP žáky integrujeme do běžných tříd. Individuální péči věnujeme i mimořádně nadaným žákům. Maximální pozornost věnujeme vycházejícím žákům.

Škola má vlastní vzdělávací program od 1. 9. 2007 s názvem „Škola v pohybu.“

Vybavenost školy

 • nová interaktivní učebna
 • odborná učebna fyziky a chemie s multimediálním vybavením
 • dvě moderně zařízené učebny informatiky s nepřetržitým přístupem na internet
 • učebna hudební výchovy, pro výuku jazyků
 • výuková kuchyně
 • prostor pro tvorbu keramických výrobků s pecí na vypalování
 • nově vybudovaný sportovní areál
 • uvnitř budovy je tělocvična se šatnami a kompletním sociálním zařízením
 • ve třídách prvního stupně mohou žáci využívat koberců k odreagování a načerpání nových sil do další práce

Cizí jazyky

 • od 1.třídy se vyučuje anglický jazyk dále možnost Nj, Fj, Rj

Tradiční projekty

 • plavecký výcvik
 • ŠvP pořádáme pro žáky 1.-9. ročníků
 • LVK
 • výlety, exkurze Dukovany,. Kralice,…..
 • tématické dny
 • poznávací zájezdy do Prahy a Vídně
 • Tvořivá škola

Školní jídelna

 • nově vybudována školní kuchyně s prostornou jídelnou

Školní družina

 • umístěna v samostatném křídle školy se třemi hernami vybavenými pro kvalitní výchovu mimo vyučování s vlastním sociálním zařízením
 • provoz od 6,00 – 16,30hod.
 • návaznost na kroužky ve škole
 • aktivní účast na různých soutěžích v městě Brně

Široká nabídka kroužků, pro vyplnění volného času žáků, pod vedením našich vyučujících je stále doplňována

 • jazykové kroužky (angličtina, němčina, ruština, dyslektický, logopedický).
 • výukové (matematický, český jazyk a PC,chemický)
 • sportovní (basketbal, sálová kopaná – futsal, florbal, pohybové hry, lehká atletika, sportovní hry, relaxační cvičení na zdravotních míčích)
 • umělecké (keramický, výtvarný, sborový zpěv,dramatic­ký,hraní na flétnu)
 • počítačové (PC začátečníci, hry a internet, technika administrativy)
 • kroužek mladých zdravotníků
 • kroužek vaření

V prostorách naší školy se mohou žáci realizovat v těchto sportovních odvětvích

 • basketbalový oddíl BŠM Brno
 • sportovní klub gymnastiky mládeže Černovice
 • atletický oddíl VSK Univerzita
 • oddíl badmintonu Spartak Brno
 • oddíl malé kopané

2. Zařazení do sítě škol

 
Název školy: Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace
Adresa : Kneslova 28/697, 618 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
právní subjekt IČO 49466321
Zařazení do sítě: 1.1.1994
Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice
Právní forma: obec
Adresa: Bolzanova 1, 618 00 Brno
Škola sdružuje:
1. Základní škola kapacita 450 žáků
2. Školní družina kapacita 90 žáků
3. Školní jídelna kapacita 700 jídel

3. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitelství školy při výkonu své působnosti řídí

Jedná se zejména o:

 1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 3. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 5. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 6. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 7. vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 8. vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 9. vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 10. zákon č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  v platných zněních

  Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

  Přehled ostatních školských předpisů – www.msmt.cz

4. Učební dokumenty

 • Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků 1.- 9. ročníku ZŠ Kneslova 28 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ŠKOLA V POHYBU“.
 • Učební plány, základní školy vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů vzdělávacího programu a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem 1. a 2. stupně základní školy.