Zobrazit menu

Škola1. Zaměření a charakteristika školy

ZŠ Kneslova je umístěna v klidné okrajové městské části Černovice. Škola se průběžně modernizuje a přizpůsobuje novým trendům.

Typickým znakem školy je rodinná atmosféra, což se velmi pozitivně projevuje v navozování příznivého psycho-sociálního klimatu.

Vytváříme multikulturní prostředí pro cizince.

Zaměřujeme se na individuální přístup k žákům se SPU a SPCH, spolupracujeme s PPP. Na doporučení spec. pedagoga PPP žáky integrujeme do běžných tříd. Individuální péči věnujeme i mimořádně nadaným žákům. Maximální pozornost věnujeme vycházejícím žákům.

Škola má vlastní vzdělávací program od 1. 9. 2007 s názvem „Škola v pohybu.“

Vybavenost školy

 • Wifi připojení k internetu pro žáky a zaměstnance školy
 • učebny I. stupně vybaveny interaktivními dataprojektory
 • učebny II. stupně vybavené dataprojektory
 • multimediální učebna
 • odborná učebna fyziky a chemie s moderním vybavením
 • moderně zařízená učebna informatiky
 • učebna hudební výchovy a učebna pro výuku jazyků
 • výuková kuchyně
 • prostor pro tvorbu keramických výrobků s pecí na vypalování
 • nově vybudovaný sportovní areál
 • uvnitř budovy je tělocvična se šatnami a kompletním sociálním zařízením

Cizí jazyky

 • od 1.třídy se vyučuje anglický jazyk, dále možnost Nj, Fj

Tradiční projekty

 • plavecký výcvik
 • školy v přírodě
 • lyžařský výcvikový kurz
 • výlety, exkurze
 • poznávací zájezdy tuzemské, zahraniční
 • tématické dny
 • Tvořivá škola

Školní jídelna

 • moderní školní kuchyně s prostornou jídelnou

Školní družina

 • umístěna v samostatném křídle školy se čtyřmi hernami vybavenými pro kvalitní výchovu mimo vyučování, s vlastním sociálním zařízením
 • provoz od 6.00 – 16.30 hod.
 • návaznost na kroužky ve škole
 • aktivní účast na soutěžích v městě Brně

Široká nabídka kroužků pro vyplnění volného času žáků je stále aktualizována

 • jazykové (angličtina, němčina, dyslektický, logopedický)
 • výukové (matematický, český jazyk, chemický)
 • sportovní (basketbal, florbal, parkour, pohybové hry, lehká atletika, sportovní hry)
 • umělecké (keramický, výtvarný, hraní na flétnu)
 • kroužek mladých zdravotníků
 • kroužek vaření
 • kluby (čtenářský, zábavné logiky a deskových her, badatelský, cizích jazyků)

V prostorách naší školy se mohou žáci realizovat v těchto sportovních odvětvích

 • basketbalový oddíl BŠM Brno
 • florbalový oddíl
 • parkour
 • atletický oddíl VSK Univerzita
 • oddíl badmintonu Spartak Brno
 • oddíl malé kopané
 • Klub Biatlonu Střelka

2. Zařazení do sítě škol

 
Název školy: Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace
Adresa : Kneslova 28/697, 618 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
právní subjekt IČO 49466321
Zařazení do sítě: 1.1.1994
Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice
Právní forma: obec
Adresa: Bolzanova 1, 618 00 Brno
Škola sdružuje:
1. Základní škola kapacita 450 žáků
2. Školní družina kapacita 120 žáků
3. Školní jídelna kapacita 700 jídel

3. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitelství školy při výkonu své působnosti řídí

Jedná se vždy o zákony v platných aktualizovaných zněních:

 1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 3. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 5. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 6. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 7. vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 8. vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 9. vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 10. zákon č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  v platných zněních

  Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

  Přehled ostatních školských předpisů – www.msmt.cz

4. Učební dokumenty

 • Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků 1.- 9. ročníku ZŠ Kneslova 28 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ŠKOLA V POHYBU“ v platné verzi.
 • Učební plány, základní školy vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů vzdělávacího programu a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem 1. a 2. stupně základní školy.