Zobrazit menu

Připravujeme

Připravované akce budou realizovány podle aktuální epidemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

1.- 5. ročník

návštěva divadel:

 • Divadlo Bolka Polívky
 • Loutkové divadlo Radost
 • Mahenovo divadlo
 • Divadlo Polárka
 • Janáčkovo Divadlo

návštěva:

 • Knihovna J. Mahena
 • Technické muzeum
 • Moravské zemské muzeum
 • ZOO v Brně
 • CVČ v Lužánkách, Lesná
 • soutěž mladých zdravotníků
 • výtvarné soutěže
 • sportovní soutěže pořádané AŠSK
 • spolupráce s městskou policií (Empík cyklista)
 • koncert v základní umělecké škole Charbulova
 • hvězdárna a planetárium
 • Anthropos
 • VIDA centrum
 • zimní stadion
 • Jezírko, Rozmarýnek

akce

 • papírny Želetice
 • zájmové kroužky – mladý zdravotník
 • zápis do prvních tříd
 • školní vlastivědné výlety
 • letní školy v přírodě
 • jarmark podle možností
 • Sluníčko Komárov – tvoření

6. – 9. ročník

PK jazyková komunikace

a) český jazyk
• příprava olympiády z ČJ a recitační soutěže – spolupráce s SVČ Lužánky*
• návštěva knihovny J. Mahena na ulici Charbulova*
• práce kroužků
• návštěva divadelních a filmových představení*
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách jazyků
• akce dle aktuální nabídky*

b) cizí jazyky
• od 7. roč. se na škole vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina a francouzština
• práce na PC – používání výukových programů
• vytváření projektů v hodinách
• akce dle aktuální nabídky

anglický jazyk
• školní kolo olympiády z AJ pro žáky 8. a 9. ročníku*
• návštěva anglického divadla*
• využití deskových her (Now or everyday, Regular and irregular verbs, Charades for kids)
• vytváření projektů na daná témata
• návštěva vydavatelství Oxford University Press
• akce dle aktuální nabídky

francouzský jazyk
• spolupráce s Alliance Française Brno, využití jejich nabídky pořadů*
• návštěva francouzského filmového představení*

německý jazyk
• vytváření projektů v hodinách: „Ich“, „Meine Freunde“, „Mein Haus“, „Einladung“

PK matematika a komunikační technologie

matematika

 • domácí kolo Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • účast v městských kolech Matematické olympiády (6. až 9. ročník)
 • školní kolo Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v městských kolech Pythagoriády (6. až 8. ročník)
 • účast v šifrovacích soutěžích
 • projekty ve třídách
 • návštěva vzdělávacích center
 • cvičení z matematiky

informatika

 • nový volitelný předmět – Základy programování – Scratch
 • Ozoboty – robotické programovatelné pomůcky
 • polytechnický klub

  projekty

 • 5.ročník – Časopis
 • 6.ročník – Kalendář, Pohádka
 • 7.ročník – Pracovní list pro žáky (vyučovací hodina), Plakát
 • 8.ročník – Školní výlet, Hardware
 • 9.ročník – Vlastní projekt, závěrečná práce

soutěže
Březen – měsíc Internetu, iBobr, Hodina kódu, dle aktuální nabídky

PK člověk a společnost

Dějepis a občanská výchova

 • návštěva Památníku Bible kralické ve spolupráci s českým jazykem – 8. ročník
 • exkurze na místa napoleonských válek (Slavkov u Brna) – 8. ročník
 • poznávací zájezd Holandsko
 • návštěva divadelního představení Ve jménu republiky – 8. – 9. ročník
 • projektový den k 30. výročí Sametové revoluce – 2. stupeň
 • tematický den dle nabídky a zájmu žáků
 • Anthropos – exkurze, 6. ročník
 • MZM Brno – expozice k dějinám 20. století
 • Příběhy našich sousedů – Post bellum
 • Projektový den – 500 let Leonardo da Vinci
 • využívání portálu „obcankari.cz“ a výuky v interaktivní a počítačové učebně
 • festival Jeden svět – filmová představení
 • Centrum environmentální výchovy Lipka – projektový den

PK člověk a příroda

Člověk a příroda (zahrnuje předměty fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis)

fyzika a chemie

 • odborné pořady na hvězdárně pro 6. a 9. ročník
 • soutěže KORCHEM, Mladý chemik
 • návštěva informačního centra JE Dukovany pro 9. ročník
 • astronomická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda pro 9. ročník
 • návštěva technického muzea
 • VIDA centrum
 • referáty 6. až 9. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Noc vědců
 • Archimediáda
 • Soutěž recyklohraní

přírodopis

 • olympiáda
 • výukové programy ekologického centra Lipka pro 6. až 9. ročník
 • Návštěva ZOO Brno, za exotickými zvířaty
 • exkurze do botanické zahrady, arboreta pro 6. a 8. ročník
 • výukové procházky s pozorováním rostlin pro 6. a 7. ročník
 • referáty 6. až 9. ročník
 • herbář 6. a 7. ročník
 • laboratorní práce 6. až 9. ročník
 • Ekologická exkurze 9. ročník: Stránská skála

zeměpis

 • terénní výuka a badatelské úkoly (6.-9. ročník)
 • populárně naučný vzdělávací projekt „Magický Senegal“ – multimediální projekce v rámci projektu Planeta Země 3000
 • geografické výukové pořady dle nabídky
 • zeměpisná olympiáda pro základní školy (školní a městské kolo)
 • školní soutěž „Letem světem“
 • prezentace v rámci výuky zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu

PK umění a kultura

Umění a kultura (zahrnuje předměty hudební, výtvarná a rodinná výchova, pracovní činnosti) PK umění a kultura

hudební výchova

 • koncerty dle aktuální nabídky
 • návštěva divadelních a filmových představení pro žáky 2. stupně
 • návštěva večerních divadelních představení
 • vytváření projektů a prezentací
 • školní ples pro žáky 8. a 9. ročníku
 • workshopy dle aktuální nabídky
 • hudebně dramatické pásmo „Vánoce na Kneslovce“

výtvarná výchova

 • prezentace žákovských prací v prostorách školy
 • tvorba plakátů k významným událostem roku a školním akcím
 • školní výtvarná soutěž – Hledá se…
 • spolupráce na projektových dnech
 • Výstava žákovských prací „Galerie na plotě“

PK člověk, zdraví a svět práce

tělesná výchova

 • možnost navštěvovat basketbalovou školu mládeže při ZŠ Brno, Kneslova
 • zapojení do celorepublikového projektu Sazka Olympijský víceboj – odznak všestrannosti
 • tradiční atletická olympiáda základních škol v Černovicích
 • lyžařský výcvik dle zájmu žáků (v tuzemsku nebo zahraničí)
 • bruslení v zimních měsících v rámci hodin Tv
 • účast ve sportovních sou­těžích
 • výlety do přírody
 • účast na projektech školy

výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Pecinek – sugestivní zpověď bývalého narkomana, jeho zážitky a zkušenosti a jak našel cestu zpět k životu – beseda, nadace Světýlko
 • šikana, kyberšikana, rizikové jevy ohrožující mládež – přednáška JUDr. J. Badin
 • prevence zneužívání alkoholu – beseda Sananim
 • „Jak se bránit šikaně na internetu?“ – přednáška – Bc. M. Krejčí
 • „Zločin kolem nás“ – přednáška o kriminalitě mládeže – J. Klíma
 • problematika kyberšikany – Policie ČR – beseda
 • protidrogová prevence „Tvoje cesta načisto“ – Policie ČR – beseda
 • interaktivní hra Cesta labyrintem města
 • projektové dny žáků 2. stupně dle jejich vlastní iniciativy
 • další preventivní programy dle aktuální nabídky

praktické činnosti

 • založení žákovské zahrady
 • účast a podpora projektů školy (příprava pokrmů, výrobky a výzdoba k daným tématům)
 • výzdoba školních prostor a údržba květinové výzdoby před vstupem do školy – 9. ročník
 • návštěva informačního a poradenského centra na Úřadu práce města Brna – 9. ročník
 • návštěva Oborových dnů na SŠ dle nabídky – 8. a 9. ročník
 • miniveletrh středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků

Plán akcí ŠD na školní rok 2021/22

PŘIPRAVUJEME:

Září – MĚSÍC VYHLÍDEK NA ZEMI

 • celoroční využití tématu s odkazem na vesmír
 • seznámení rodičů a účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními pokyny a hygienickými opatřeními vzhledem k umístění ŠD do náhradních prostor ZŠ
 • výstava výrobků z přírodnin, využití přírodních materiálů k vytvoření zeměkoule
 • zahájení zájmových kroužků ŠD
 • zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a „Sportovci do škol“
 • Zahájení nového projektu „Kroužky“
 • skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo recyklovaných materiálů podle fantazie dětí
 • pohybové aktivity na stmelení kolektivu
 • seznámení s celoročním projektem

Říjen – MĚSÍC KAMARÁDSTVÍ NA ZEMI

 • zábavné vědomostní odpoledne – vesmír kolem nás
 • pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
 • fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
 • výtvarná soutěž na téma PLANETY A JEJICH POŘADÍ VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ
 • návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště

Listopad – MĚSÍC SVĚTLA A VZPOMÍNEK Z NEBE

 • opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
 • pohybové odpoledne – hry se zavázanýma očima
 • výstavka strašidýlek z dýní, výroba svícnů a lampionů
 • beseda se známým sportovcem
 • výtvarná soutěž – Modrá planeta
 • připomenutí Památky zesnulých

Prosinec – MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ NA ZEMI

 • 16. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
 • výroba dárků, přání a vánoční výzdoby
 • týdenní hra Probouzení hvězdiček
 • mikulášský bál
 • Čertovské zpívání
 • výtvarná soutěž na téma „Anděl na nebi v mnoha podobách – můj kamarád“
 • vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce
 • vánoční turnaj v malé kopané – 5. ročník

Leden– MĚSÍC DOBY LEDOVÉ NA ZEMI

 • turnaj ve vybíjené
 • přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
 • vědomostní kvíz k celoročnímu projektu „VESMÍR KOLEM NÁS“
 • soutěž v deskových hrách
 • výtvarná soutěž Ledové království
 • kouzelnické představení

Únor – MĚSÍC ZEMSKÉHO TVOŘENÍ

 • švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
 • masopustní karneval, soutěž masek
 • hrajeme divadlo – pohádka Vesmírníčci
 • hry na sněhu, stavíme ze sněhu
 • sáňkování
 • pomoc zvířátkům – přikrmování při zimním pobytu v přírodě
 • Valentýn – výroba přáníček

Březen – MĚSÍC VESMÍRNÉ ČETBY

 • čtenářské odpoledne (četba z oblíbené knihy)
 • návštěva Knihovny Jiřího Mahena
 • tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu, čtení příběhů
 • zahájení jarní fotbalové soutěže
 • březen – měsíc knihy – autor – Miloš Macourek: Mach a Šebestová na Planetě Ťap Ťap
 • školní kolo Superstar ŠD
 • soutěž ŠD v recitaci

Duben – MĚSÍC OSLAVY ŽIVOTA NA ZEMI

 • obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
 • Den Země – Chceme mít čistou Zemi
 • velikonoční tvoření, tradice
 • návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Prevence patologických jevů“
 • fotbalové zápasy
 • pálení čarodějnic
 • sportovní soutěž Točení na planetách

Květen – MĚSÍC SLUNCE A VODY NA ZEMI

 • návštěva dopravního hřiště
 • závody na koloběžkách
 • školy v přírodě
 • malování na chodník – téma: Voda v přírodě na naší planetě
 • vyrábíme pro maminky – Den matek
 • Sluneční den – zahradní slavnost – hrátky s vodou

Červen – ZEMĚ MÁ RÁDA DĚTI A DĚTI MAJÍ RÁDY ZEMI

 • atletická soutěž ŠD
 • školy v přírodě
 • závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
 • první pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení
 • světová mapa – Voda ve světě
 • návštěva HZS Brno-Výstaviště
 • vyhodnocení celoročního projektu
 • Den Dětí – téma: Udržitelnost